De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, het liefst zo vroeg mogelijk en om hun stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger.

Kindbehartigers zijn die professionals die ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op het ouderschap dat blijft ook na de scheiding en bekend zijn met het juridisch speelveld. Via de Kindbehartiger wordt kinderparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium voorop gezet in lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, wordt materie rondom de scheiding op kindvriendelijke wijze vertaald naar het kind en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

Ouders zijn in beginsel altijd verantwoordelijk voor hun kind. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding alsmede over hoe de toekomst eruit gaat zien. Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om de eigen wensen helder te krijgen en richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen of het kind geen zin heeft om met de ouders te praten of dat er een juridische procedure op komst is. Dan kan een Kindbehartiger helpen. De Kindbehartiger praat veel met kinderen in een scheidingssituatie van verschillende leeftijden en heeft ervaring met scheidingssituaties, als ook het juridisch speelveld.

Coördinerende rol Kindbehartiger

De Kindbehartiger heeft een coördinerende rol en verhoogt daarmee de kwaliteit en effectiviteit van het scheidingsproces. De regievoering van de geboden ondersteuning vindt plaats vanuit de positie van het kind. Alle betrokkenen (kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators, scheidingscoaches) worden waar nodig actief betrokken door de Kindbehartiger en hierover wordt helder gecommuniceerd.

De Kindbehartiger (her)kent de (scheidings)problematiek waardoor maatwerk ondersteuning kan worden geboden. Indien nodig kan worden doorverwezen in die zaken die vragen om een doorverwijzing.

De Kindbehartiger weet waar nodig interventies te benoemen, te adviseren en/of in te zetten. Het is belangrijk dat kinderen en hun ouders sneller op de juiste plek terecht komen, escalaties en naast elkaar functionerende instanties worden voorkomen.
De Kindbehartiger werkt veelvuldig samen met andere professionals, zoals advocaten, mediators, scheidingscoaches en sociale professionals. Zo beweegt de Kindbehartiger zich als sleutelfiguur rondom het kind en het gezin.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het kan zijn dat ouders samen contact zoeken met een Kindbehartiger of dat één van de ouders dit doet. Het is belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de ondersteuning wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind (tot 16 jaar). Ook het kind kan zelf aangeven richting de ouders dat het behoefte heeft aan ondersteuning of zelf contact zoeken. Het kan tevens zo zijn dat een rechter dit adviseert, dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen naar een Kindbehartiger of dat school of de huisarts aangeeft dat het kan helpen om met een Kindbehartiger te praten.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om met een Kindbehartiger in contact te treden. Kindbehartigers werken als zelfstandige professionals via een vast uurtarief of maken maatwerk afspraken voor een traject. Dit zal tijdens het intakegesprek worden afgestemd. De Kindbehartiger is landelijk actief en te benaderen via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen.

Indien een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter kan de Kindbehartiger een kind op dit gesprek voorbereiden.

Of een Kindbehartiger kan helpen wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.

Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.