Privacy-statement

Privacy-statement

Meraud Kelder Kindercoaching, gevestigd aan Hugo Clausstraat 15 2251 XZ Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.meraudkelderkindercoaching.nl

Hugo Clausstraat 15, 2251 XZ Voorschoten, telefoonnummer 06 34119899.

M. Kelder is de Functionaris Gegevensbescherming van Meraud Kelder Kindercoaching. Zij is te bereiken via meraudkelderkindercoaching@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meraud Kelder Kindercoaching verwerkt op de website geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meraud Kelder Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om de met u gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meraud Kelder Kindercoaching neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meraud Kelder Kindercoaching) tussen zit. Meraud Kelder Kindercoaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: gmail, moneybird.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meraud Kelder Kindercoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meraud Kelder Kindercoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meraud Kelder Kindercoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meraud Kelder Kindercoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meraud Kelder Kindercoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar meraudkelderkindercoaching@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Meraud Kelder Kindercoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevend.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meraud Kelder Kindercoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via meraudkelderkindercaoching@gmail.com.